Изработка на сайт
Вход
Търсене
Последни Новини
Галерия

Начална страница

 

Богат опит в областа на геоложките науки - геология (проучване на залежи за добив на инертни материали пясък, чакъл, скално облицовъчни материали, оценка на сгуроотвали във въгледобива), инженерна-геология (земна основа и фундиране на промишлени обекти в сферата на химическата, продуктопроводи - трансгранични , енергийната - атомна енергетика, и жилищни сгради, изчисляване на устойчивости и укрепване на свлачища и откоси), геотехниката (укрепване на изкопи, изграждане на насипи в пътното и железопътно строителство), хидрогеология (проучвания за подземни води, изграждане на водовземни съоръжения, изчисляване на помпени съоръжения за добив на подземни води, химически анализ на води, узаконяване на водовземни съоръжения, отводнителни  водопонизителни съоръжения), геоекология (оценка за въздействие върху околната среда - част почви, води и геология и екологични проекти и оценка на замърсяването - радиация, тежки метали и нефтопродукти) и други ...

 

Хидрогеология

1. Проучване на терени за наличие на подземни води.

2. Изработка на сондажи в скални и глинести разновидности.

3. Узаконяване на водовземни съоръжения пред БД и МОСВ.

4. Изчисляване на СОЗ.

5. Провеждане на мониторингови екологични  проучвания.

6. Изчисления и оборудване на водовземни съоръжения.

Инженерна-геология

1. Проучване на строителни площадки с полеви и лабораторни методи и апаратура.

2. Анализиране на физичните и якостни показатели на почви.

3. Изготвяне на инженерно-геоложки доклади съобразени с Еврокод 7 и 8.

4. Изготвяне на инженерно-геоложки експертизи.

5. Проучвателно сондиране.

6. Лабораторни анализи на земни и водни проби.

Геотехника

1. Изготвяне на проекти за укрепване на изкопи и откоси със шлицови стени, пилоти, анкери, геомрежи и габиони.

2. Геотехнически експертни оценки.

3. Изготвяне на проекти за насипи и насипни конструкции.

4. Експертизи и проектиране в железопътното и транспортно строителство.

5. Армиране на насипи.

6. Проучване и укрепване на свлачищни терени.

7. Заздравяване на строителни терени и площадки.

Запазени права на MAVERICK®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Изгодни оферти за дрехи