Изработка на сайт
Вход
Търсене
Последни Новини
Галерия

Услуги

Геоложки, инженерно-геоложки и геотехнически проучвания

1.  Проучване на земната основа под жилищни сгради, съоръжения, инфраструктурни обекти, промишлени    

     инсталации.

2.  Изработване на геоложки доклади и становища.

3.  Свлачища и свлачищни процеси. Укрепителни мероприятия.

4.  Проучване с геофизични методи за подземни води.

5.  Геотехнически експертизи.

6.  Укрепване на изкопи и свлачищни терени с подпорни стени и пилоти. Анкериране.

7.  Пилотно фундиране.

8.  Проектиране на насипи за пътно и железопътно линейно строителство.

Хидрогеоложки проучвания

5.  Проектиране на водовземни съоръжения.

6.  Изработка на тръбни кладенци в глинести и скални разновидности.

7.  Провеждане на опитно водочерпене за доказване дебита на съоръжението.

8.  Подбор на помпено, филтърно, UV и хидрофорно оборудване.

9.  Узаконяване на водовземни съоръжения.

11. Изготвяне разрешителни за зауствания в подземни води и повърхностни водни басейни.

12. Изготвяне разрешителни за водоползвания от подземни и повърхностни води.

13. Продухване на затлачени сондажи и кладенци.

Консултантска и експертна дейност

1.   Надзорна дейност по част геология, инженерна-геология и хидрогеология.

2.   Участие в ОВОС.


Изгодни оферти за дрехи